Τελευταια νεα

Καταστατικό

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ο Σύλλογος
Ημερομηνία δημοσίευσης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΥΣΑΚΙΩΝ

 

Κεφάλαιο 1ο

Ίδρυση- Επωνυμία - Έδρα - Σκοποί

 

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΣΑΚΙΩΝ" και έδρα τις Λουσακιές Κισσάμου .

 

 

Άρθρο 2ο

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

Η συμβολή στην προσπάθεια για την βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των κατοίκων της κοινότητας Λουσακιών γενικότερα.

Η συμβολή στην αντιμετώπιση και λύση των κάθε είδους προβλημάτων της κοινότητας, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς.

Η δραστηριοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της λαϊκής μας παράδοσης γενικά, αλλά και κυρίως για την κοινότητα μας.

Η διάδοση και προβολή των σύγχρονων απόψεων και προβληματισμών και η μέριμνα για την ηθική και κοινωνική βελτίωση των κατοίκων της περιοχής.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύλλογος συνεργάζεται με αντίστοιχους η παρόμοιους φορείς σόλο το νομό ή και πανελλαδικά. Χρησιμοποιεί δε κάθε πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των στόχων του.

 

 

Κεφάλαιο 2ο

Πόροι του Συλλόγου - Μέλη αυτού

 

Άρθρο 3ο

Πόροι του Συλλόγου είναι :

α. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, που ορίζει η Γενική Συνέλευση.

β. Οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ. Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

δ. Οι παροχής, δωρεές ή επιχορηγήσεις από μέλη, ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

ε. Τα έσοδα από διοργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων, από εκδόσεις ημερολογίων, από πώληση χειροτεχνημάτων των μελών και κάθε άλλο νόμιμο μέσο για την ενίσχυση των οικονομικών του Συλλόγου και την επιτυχία των σκοπών του.

στ. Οι κληρονομιές , κληροδοσίες δωρεές κλπ.

 

Άρθρο 4ο

Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

Τακτικά μέλη γίνονται κάτοικοι της Κοινότητας Λουσακιών και καταγόμενοι απ'αυτήν, οι σύζυγοι και τα τέκνα τους, μετά από γραπτή αίτηση τους με την οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται το Καταστατικό και τους σκοπούς του Συλλόγου και αφού καταβάλουν το αντίτιμο του δικαιώματος εγγραφής του. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας (18 έτη).

Επίτιμα μέλη του σωματείου μπορούν ν’ ανακηρυχθούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Έλληνες οι οποίοι με τις γνώσεις τους ή την θέση τους παρέχουν στο σωματείο τις υπηρεσίες τους και εξυπηρετούν τους σκοπούς του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν μετέχουν στην διοίκηση του σωματείου και δεν ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όμως την δυνατότητα να εκφέρουν συμβουλευτική γνώμη και απαλλάσσονται απ’την καταβολή κάθε εισφοράς.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ενός ιδιαίτερου τμήματος νεολαίας που θα αποτελείται από άτομα κάτω των 18 ετών, τα οποία θα εκλέγουν διοικούσα επιτροπή για την λήψη αποφάσεων που τα αφορούν, και οι οποίες αποφάσεις θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για το Δ.Σ. Τα μέλη του ιδιαίτερου αυτού τμήματος θα μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 5ο

Κάθε μέλος του Συλλόγου απαλλάσσεται από κάθε συνδρομή στο διάστημα \ης στράτευσης του, απολαμβάνοντας όλο ίο διάστημα της παραμονής του στο στρατό, όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους.

Επίσης απαλλάσσονται από την μηνιαία εισφορά και αποδεδειγμένα άποροι της περιοχής που επιθυμούν την εγγραφή τους στο Σύλλογο. Σε ειδικές περιπτώσεις εγγραφής μελών, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο . Η απόφαση του εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 6ο

Τα μέλη έχουν δικαίωμα:

1. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν τον λόγο για κάθε θέμα, να μετέχουν στις ψηφοφορίες για την λήψη των αποφάσεων .

2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται.

3. Να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαβάζουν τα πρακτικά και να ενημερώνονται για τα οικονομικά του Συλλόγου.

4. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο, γνωστοποιώντας έγγραφα τους λόγους της αποχώρησής τους, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση , έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Δικαίωμα να εκλέγονται στο Δ.Σ. έχουν τα μέλη του Συλλόγου που δικαιούνται συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 7ο

Τα μέλη έχουν υποχρέωση :

Να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο.

Να αναλαμβάνουν κάθε εργασία που τους αναθέτει το Δ.Σ. και να παίρνουν τακτικά μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και κάθε εκδήλωση του Συλλόγου.

Μέλος του Συλλόγου που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρείς συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις στερείται το δικαίωμα να εκλεγεί στην προσεχή εκλογή.

 

Άρθρο 8ο

Χάνει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου, το μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή δύο (2) ετών.

Η Γενική Συνέλευση διαγράφει κάθε μέλος του Συλλόγου που έχει αποδειχτεί οτι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή εμποδίζει την πραγματοποίηση τους.

Η διαγραφή μπορεί να γίνει οριστική ή προσωρινή ανάλογα με την Βαρύτητα του παραπτώματος. Η διάρκεια και της προσωρινής διαγραφής ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

 

Κεφάλαιο 3ο

Όργανα του Συλλόγου

 

 

Άρθρο 9ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος Διοικείται από δεκατριμελές ( 13μελές ) ΔΣ που εκλέγεται για δύο (2) έτη με μυστική ψηφοφορία από τη γενική συνέλευση. Από τα 13 μέλη του Δ.Σ. τα 12 θα εκλέγονται από την Γ.Σ. και το ένα θα ορίζεται από το κοινοτικό συμβούλιο ως εκπρόσωπος της κοινότητας. Το εκλεγόμενο ΔΣ σε διάστημα 15 ημερών από την εκλογή του με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού , συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα , και Ταμία. Το οριζόμενο από την κοινότητα μέλος δεν θα μπορεί να έχει ιδιαίτερο αξίωμα στο Λ.Σ. Τα μέλη του ΔΣ είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του συλλόγου μπορούν δε να ανακληθούν από την ΓΣ με απόφαση λαμβανομένη κατ’απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών, για την ανάκληση όμως του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Σε περίπτωση αποχώρησης ή έκπτωσης ενός έως και τριών μελών του ΔΣ δύνανται αυτά να συμπληρωθούν από τους επιλαχόντες. Πέρα των τριών μελών όμως ή ομαδικής παραίτησης ενεργούνται αρχαιρεσίες συγκαλουμένης της ΓΣ από την εξελεκτική επιτροπή.

 

Άρθρο 10ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όταν παρουσιάζεται ανάγκη ή όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα μέλη με γραπτή αίτηση τους που πρέπει ν’ αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον επτά (7) από τα 13 μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν η ψηφοφορία είναι φανερή υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, όταν η ψηφοφορία είναι μυστική επαναλαμβάνεται τρείς φορές και αν δεν υπάρχει πλειοψηφία αναβάλλεται η λήψη της απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση. Η ψηφοφορία που αναφέρεται σε προσωπικά ζητήματα είναι απαραίτητα μυστική. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις ή σε εννέα οποιεσδήποτε, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη, μπορεί δε να λάβει γνώση για την απόφαση που πάρθηκε διαβάζοντας το σχετικό πρακτικό και υπογράφοντας, αν συμφωνεί. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για τα μέλη του Συλλόγου, Μη μέλος του συλλόγου, παίρνει το λόγο μόνο μετά από έγκριση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 11ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του και στις Δικαστικές και άλλες Αρχές. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και προεδρεύει σ'αυτές κηρύσσοντας την έναρξη και λήξη τους. Διευθύνει τις συζητήσεις, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, δίνει τον λόγο σε καθένα από τα μέλη, επεμβαίνει σ’αυτούς που παρεκτρέπονται επαναφέροντας τους στην τάξη, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, τα οποία πρέπει να έχουν την σφραγίδα του Συλλόγου. Γνωστοποιεί στο συμβούλιο και στην συνέλευση κάθε θέμα άξιο λόγου. Υπογράφει με τον ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών και φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία του συλλόγου και την εφαρμογή του καταστατικού. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να παρευρεθεί, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν ο Γραμματέας.

 

Άρθρο 12ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1) Ο Γενικός Γραμματέας, διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ, συνυπογράφει κάθε έγγραφο του Δ.Σ., τηρεί το μητρώο μελών, διεξάγει την αλληλογραφία, και φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου.

2) Ο Ειδικός Γραμματέας διορίζεται με απόφαση του ΑΣ όταν ο Γενικός Γραμματέας δεν δύναται να επαρκέσει για την διεξαγωγή ίων εργασιών του συλλόγου. Βοηθά το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντα του, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Της Γ.Σ. και τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.

 

Άρθρο 13ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας είναι ατομικά υπεύθυνος για όλα τα χρήματα που εισπράττονται, φροντίζει για τις έγκαιρες εισπράξεις των συνδρομών με διπλότυπες αποδείξεις υπογραμμένες από τον ίδιο και τον Πρόεδρο, δίνει τον λογαριασμό του ταμείου στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. κάθε μήνα. Ο Ταμίας από τις εισπράξεις κρατά 20.000 δρχ. για τις ανάγκες του συλλόγου, τις υπόλοιπες τις καταθέτει μαζί με τον Πρόεδρο στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ή στο ταμιευτήριο τραπεζών στο όνομα του ή στο όνομα του προέδρου μετά από απόφαση του Δ.Σ. Οι καταθέσεις αναλαμβάνονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από προσαγωγή εντάλματος υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Κάθε πληρωμή που δεν στηρίζεται σε ένταλμα, επιβαρύνει ατομικά αυτόν.

Τηρεί ακόμη τα απαραίτητα βιβλία, δηλαδή διπλότυπες αποδείξεις, βιβλίο ταμείου, κλπ. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζει το ίδιο το Δ.Σ. 

 

Άρθρο 14ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου είναι το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο, έχει την εποπτεία του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των άλλων οργάνων του Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε τρείς μήνες. Έκτακτα συγκαλείται Γ.Σ. με απόφαση του Δ.Σ., ή όταν το ζητήσει με έγγραφη αίτηση το 1/3 των τακτικών μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της και ο πρακτικογράφος. Ο Πρόεδρος διευθύνει την συνεδρίαση, ελέγχει τον κατάλογο των παρόντων μελών, καθορίζει την σειρά των ομιλητών, δίνει και αφαιρεί τον λόγο και τέλος συντάσσει με τον πρακτικογράφο και υπογράφει μ'αυτόν τα πρακτικά της συνέλευσης τα οποία παραδίνει στον Γραμματέα του συλλόγου. Τον τρόπο πρόσκλησης των μελών στον τόπο και χρόνο της σύγκλησης της Γ.Σ. ορίζει πάντα με απόφαση του το Λ.Σ. του συλλόγου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον του 1/8 των ταμειακά εντάξει μελών του συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται και πάλι η Γ.Σ. χωρίς άλλη πρόσκληση, την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία όσοι και να είναι οι παρόντες. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Η ψηφοφορία στις Γ.Σ. γίνεται με ανάταση του χεριού. Σε προσωπικά ή ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε μυστική. Εξαιρετικά: α)

Προκειμένου να διαγραφεί μέλος απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του συλλόγου και πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των παρευρισκομένων μελών, β) Προκειμένου να αποφασιστεί η διάλυση του συλλόγου ή η τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απαρτία των 2/3 των μελών του συλλόγου και πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των παρευρισκομένων μελών.

 

Άρθρο 15ο

Θέματα Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων είναι :

1. Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ.

2. Απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και ισολογισμός εσόδων και εξόδων του περασμένου χρόνου από την εξελεκτική επιτροπή.

3. Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων τον οποίο καταρτίζει το Δ.Σ., και εγκρίνει ή όχι η Γ.Σ.

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών.

5. Προγραμματισμός δουλειάς όπως και κάθε θέμα που γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη από το Δ.Σ. με την νόμιμη διαδικασία, όπως και κάθε θέμα που πρότειναν έγγραφα 5 ημέρες πριν την σύγκληση της Γ.Σ. τρία από τα μέλη που έχουν καταβάλει την εισφορά τους.

 

Κεφάλαιο 4ο

Αρχαιρεσίες  - Εκλογικό Σύστημα

 

Άρθρο 16ο

Στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει γι'αυτόν τον σκοπό τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία φροντίζει για την νόμιμη και σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού διεξαγωγή των εκλογών και για την τήρηση της τάξης. Αποφασίζει επίσης για κάθε ένσταση που υποβάλλεται και κρατάει τους εκλογικούς καταλόγους. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται όποιος πλειοψηφίσει, σε περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

 

Άρθρο 17ο

Η Εκλογή διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από την Γ. Σ.

Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν μόνο τα μέλη του σωματείου τα οποία είναι τακτικά έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι Έλληνες Πολίτες, και είναι ταμειακά εντάξει. Δικαίωμα δε του εκλέγειν έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη εφόσον έχουν εγγράφει τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την μέρα των εκλογών στο σωματείο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των εκλογών πριν την ψηφοφορία.

Κάθε μέλος του συλλόγου έχει το δικαίωμα να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης για την ανάδειξη του Δ.Σ. και τρείς (3) για την εξελεγκτική επιτροπή.

Όλο το εκλογικό υλικό μετά το τέλος των εκλογών παραδίδεται από την εφορευτική επιτροπή στο νέο Δ.Σ. και φυλάσσεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά των εκλογών, στο αρμόδιο Δικαστήριο.

 

Άρθρο 18ο

Η παράδοση της διοίκησης του συλλόγου ενεργείται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή, στη βάση πρωτοκόλλου, παρόντων των μελών σε απαρτία, του παραλαμβάνοντος νέου και παραδίδοντος παλαιού συμβουλίου, το οποίο όπως και ο Πρόεδρος εξακολουθούν το έργο τους μέχρι να παραλάβει την διοίκηση το νέο Δ.Σ.

 

Άρθρο 19ο

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη (τακτικά) τα οποία σε περίπτωση έκπτωσης τους για οποιονδήποτε λόγο αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες κατά την σειρά προτεραιότητας τους. Εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για δύο χρόνια. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της συντάσσει ξεχωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ. Συγκαλείται με ευθύνη του προέδρου της τακτικά πριν από κάθε τακτική Γ.Σ, και έκτακτα όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Η εξελεκτική επιτροπή μπορεί να παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 20ο

Σφραγίδα του Συλλόγου

 

Ο Σύλλογος διατηρεί δική του σφραγίδα -στρογγυλή- που φέρει

την επωνυμία του.

 

Άρθρο 21ο

Διάλυση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος θεωρείται διαλυμένος όταν το αποφασίσει η Γ.Σ. με την πιο πάνω απαρτία και πλειοψηφία, όπως και όταν ο αριθμός των μελών του γίνει μικρότερος από είκοσι (20). Μετά την διάλυση του Συλλόγου η περιουσία του θα περιέλθει όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 22ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 22 άρθρα , ψηφίστηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη κατά άρθρο και στο σύνολο του , κατά την συνέλευση αυτών στις 31-3- 1997 , και υπογράφηκε ως έπεται.

 

ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ 31-3-1997

ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΑΥΤΗ


ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

4. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

7. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ

8. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

9. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

11. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

12. ΚΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13. ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14. ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

15. ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

16. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17. ΡΟΥΠΑΚΗΣ ΗΛ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

18. ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

21. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

22. ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ Μ. ΜΑΡΙΑ

23. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΒΑΓΙΩ

24. ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

25. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

26. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

27. ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΛΙΑΝΕ

28. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

29. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ

31. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

32. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

33. ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

34. ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

35. ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

36. ΒΕΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

37. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

38. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

39. ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

40. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

41. ΒΕΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

42. ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

43. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

44. ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ

45. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

46. ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

47. ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

48. ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

49. ΡΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

50. ΒΕΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών - διεύθυνση: Λουσακιές Χανίων - τηλέφωνο: 28220 23571 - email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.